Kwalifikowana Pierwsza Pomoc i Elementy Pielęgniarstwa – I rok kierunek lekarski

(zaliczenie na ocenę)

Zajęcia odbywają się w Oddziale Klinicznym Kardioanestezji i Intensywnej Terapii. Wykłady z przedmiotu zamieszczone są na platformie e-learningowej SUM. Na zajęcia obejmujące ćwiczenia na fantomach, studenci są zobowiązani do zaopatrzenia się w indywidualne maseczki do prowadzenia sztucznego oddychania. Podstawą zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach oraz wykazanie się, co najmniej dostatecznym zasobem wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W czasie zajęć dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność. Zaliczenie zajęć następuje po ich zakończeniu na podstawie: aktywnego udziału w zajęciach, wyników ustnego sprawdzianu wiedzy, uzyskania pozytywnych ocen z różnych innych form sprawdzianów wiedzy (testy oraz sprawdziany weryfikujące umiejętności teoretyczne i praktyczne). Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie testowej obejmującej 50 zadań. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań testowych wynosi 50 minut. Skala ocen podana poniżej. W przypadku niepowodzenia na zaliczeniu końcowym istnieje możliwość zaliczenia poprawkowego o formie tego zaliczenia decyduje Kierownik ćwiczeń. Zalecane materiały szkoleniowe obejmują: 1) Buchfelder A, Buchfelder M: Podręcznik Pierwszej Pomocy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015; 2) Soar J, Perkins GD, Nolan J (red. wyd. pol. Jakubaszko J): ABC resuscytacji. Wytyczne ERC 2015, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016; 3) Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 2015 ERC – www.prc.krakow.pl; 4) Misiołek H, Knapik P: Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania specjalistycznego. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2007.

Klucz dostępu do wykładów na platformie elearningowej: pomoc2283

Tematyka zajęć:

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Aktualne wytyczne resuscytacji noworodków, dzieci i dorosłych. Polska Rada Resuscytacji. Ostre stany zagrożenia życia u dorosłych i dzieci. Rozpoznawanie stanów po zatruciu – tlenkiem węgla, lekami, narkotykami, alkoholem, grzybami.  Wykonywanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, ćwiczenia na manekinach. Metody udrażniania dróg oddechowych. Obsługa defibrylatora. Zabezpieczenie miejsca wypadku. Badanie urazowe ITLS. Transport pacjenta w stanach zagrożenia życia. Udzielanie pierwszej pomocy w urazach, złamaniach kończyn, skręceniach stawów, w oparzeniach i odmrożeniach.  Zaopatrywanie krwawień. Bandażowanie i unieruchamianie kończyn. Wstrząs - definicja, podział, przyczyny. Zasady postępowania i podstawy leczenia. Zakładanie dostępów obwodowych. Rozcieńczanie leków. Podstawowe zabiegi pielęgniarskie i zasady opieki nad chorym: wlewy kroplowe, tlenoterapia, zakładanie dostępów obwodowych, toaleta drzewa oskrzelowego. Zaopatrywanie ran zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki.

Harmonogram

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl