Regulamin Katedry

 

REGULAMIN KATEDRY 2020-2021

RULES SANG 2020-2021 

 !!!

Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, seminaria, wykłady) odbywają się zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Dziekana, a w zakresie zajęć realizowanych on-line - zgodnie z ustaleniami Kierownika Jednostki.

Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria, wykłady) jest obowiązkowe.

Uczestnictwo w zajęciach on-line potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym w czasie zgodnym z ustaleniami Jednostki prowadzącej przedmiot.

Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych z grupą studencką do której został przypisany na dany rok akademicki.

W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefoniczne lub mailowo z sekretariatem Jednostki/kierownikiem ćwiczeń/prowadzącym zajęcia oraz zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego. Student, który ma objawy infekcji, przebywa na kwarantannie, bądź jest objęty leczeniem COVID-19 w warunkach domowych, powinien uczestniczyć w zajęciach realizowanych w trybie on-line, a zajęcia realizowane w Uczelni musi odrobić w późniejszym terminie, w formie i czasie uzgodnionym z Kierownikiem Jednostki prowadzącej przedmiot.

Podczas zajęć realizowanych w Uczelni student:

- zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP;

- zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z wytycznymi Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel. 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl