Prace statutowe/Badania naukowe

W Katedrze prowadzone są obecnie następujące prace badawcze:

 1. "Porównanie skuteczności różnych metod analgezji okołooperacyjnej, klasycznej z użyciem opioidów oraz metody wykluczającej stosowanie leków opioidowych, u pacjentów poddawanych zabiegom torakochirurgicznym”
 2. "Wykorzystania elektrycznej tomografii impedancyjnej w ocenie regionalnej wentylacji płuc podczas zabiegów torakochirurgicznych”
 3. "Wysokość tarczowo-bródkowa jako nowa metoda predykcyjna trudnej intubacji”
 4. "Stężenia opioidów endogennych oraz wybranych markerów biochemicznych bólu u pacjentów po operacjach torakochirurgicznych”
 5. "Kompleksowe monitorowanie ośrodkowego układu nerwowego u chorych poddanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu – rola biomarkerów neurologicznych"
 6. "Użyteczność oceny saturacji mózgowej za pomocą spektrometrii bliskiej podczerwieni u chorych poddanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu z/bez użycia krążenia pozaustrojowego "
 7. "Ocena jakości życia pacjentów kwalifikowanych do operacji  ciężkiej AS lub CABG w okresie przed- i pooperacyjnym"
 8. "Rotacyjna tromboelastometria jako narzędzie oceny skuteczności odwracania heparynowej antykoagulacji u chorych poddanych operacjom z użyciem krążenia pozaustrojowego”
 9. "Porównanie wybranej, minimalnie inwazyjnej metody monitorowania hemodynamicznego z obecnie przyjętą metodą referencyjną u wybranych pacjentów kardiochirurgicznych"
 10. "Ocena obecności VEGF i jego receptorów VEGF-R1 i VEGF-R2 w tkance raka żołądka"
 11. "Ocena stężenia witaminy D3 w surowicy krwi chorych na wybrane choroby zapalne i nowotworowe przewodu pokarmowego"
 12. "Ocena stężenia wapnia oraz VEGF i jego rozpuszczalnego receptora pierwszego (sVEGF-R1) w surowicy krwi chorych na raka żołądka"
 13. "Porównawcza ocena zastosowania pletyzmograficznego wskaźnika analgezji (SPI) i wskaźnika pupillometrycznego (PPI) u pacjentów poddawanych zabiegowi funkcjonalnej endoskopowej  chirurgii zatok przynosowych (FESS)  w znieczuleniu całkowicie dożylnym na poziom śródoperacyjnej utraty krwi ocenianej za pomocą skali Boezaarta"
 14. "Porównawcza ocena wpływu różnych leków znieczulenia miejscowego  z fentanylem podawanych śródoperacyjnie do przestrzeni przykręgowej pacjentów na jakość okołooperacyjnej analgezji wyrażonej za pomocą pletyzmograficznego wskaźnika analgezji SPI, parametrów hemodynamicznych, poziomu sedacji i prewencji wystepowania zespołu FBSS"

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl