Metodyka nauczania pierwszej pomocy/Logistyka działań ratowników - III rok kierunek ratownictwo medyczne

(zaliczenie)

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykłady z przedmiotu zamieszczone są na platformie e-learningowej SUM. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach, aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z różnych form sprawdzianów wiedzy.

Klucz dostępu do wykładów na platformie elearningowej: metodyka7782

Tematyka zajęć:

Źródła aktualnej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i przepisów prawa. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, American Heart Association, International Trauma Life Support i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Budowanie prezentacji oraz prowadzenie wykładu. Organizacja szkolenia praktycznego – przygotowanie programu i prowadzenie szkolenia. Trudne szkolenie: duża grupa, brak czasu, trudni kursanci. Zasady pracy z grupą szkoleniową. Ćwiczenia z autoprezentacji i prowadzenia wykładu. Budowa programu szkolenia i dostosowanie programu do grupy. Nauczanie resuscytacji krążeniowo oddechowej. Nauczanie postępowania w obrażeniach ciała. Nauczanie rozpoznawania i postępowania w stanach nagłych. Nauczanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nauczanie medycznych czynności ratunkowych. Ćwiczenia postępowania z trudną grupą.

Harmonogram

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl