Bezpieczeństwo, higiena pracy ratownika / ergonomia pracy w zespole ratownictwa medycznego – I rok kierunek ratownictwo medyczne

(zaliczenie)

Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo, higiena pracy ratownika / ergonomia pracy w zespole ratownictwa medycznego odbywają się na pierwszym roku studiów, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat.  Problematyka przedmiotu omawiana jest na seminarium oraz na wykładach. Wykłady są dostępne na platformie e-learningowej SUM. Zasady i tematyka form samokształcenia omawiane są w ramach seminarium, na którym obecność jest obowiązkowa. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pisemnego testu zawierającego 10 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań testowych wynosi 10 minut. W przypadku niepowodzenia dopuszcza się dwukrotne poprawkowe zaliczenie, także w formie pisemnego testu. Na zajęciach obowiązują zasady kultury osobistej, punktualności, poszanowania mienia. Nie ma obowiązku przynoszenia ubrań ochronnych. Zalecane materiały dydaktyczne obejmują:: 1) Byczkowska Z, Dawydzik L: Medycyna Pracy w praktyce lekarskiej. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1999; 2) Indulski JA (red.): Higiena pracy. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1999; 3) Kujawa A, Kaczocha M: BHP w służbie zdrowia. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Klucz dostępu do wykładów na platformie elearningowej:

Bezpieczeństwo, higiena pracy ratownika: bhp44371

Ergonomia pracy w zespole ratownictwa medycznego: ergonomia

Tematyka zajęć: Bezpieczeństwo, higiena pracy ratownika 

Bezpieczeństwo i higiena pracy – geneza, definicja i zadania. Choroby zawodowe i parazawodowe. Obowiązujący wykaz chorób zawodowych.Podstawy wiedzy o ergonomii. Prawa i obowiązki pracodawcy, osoby kierującej pracownikami i pracownika w zakresie BHP. Organizacja służby BHP w zakładzie pracy. Monitorowanie bezpieczeństwa. Wypadek i wypadkowość. Zagrożenie, podział zagrożeń. Wydarzenie niebezpieczne. Specyfika pracy ratownika medycznego – uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność, szacowanie ryzyka, komunikacja, ochrona. System – Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zagadnienie zmęczenia, stresu i wypalenia zawodowego z uwzględnieniem pracy ratownika medycznego. Zagrożenia towarzyszące pracy ratownika medycznego (cz. 1) – czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia. Zagrożenia towarzyszące pracy ratownika medycznego (cz. 2) – środki ochronne i działania profilaktyczne. Środki ochrony indywidualnej (SOI) – klasyfikacja i zasady doboru. Ergonomia SOI. Bezpieczeństwo i higiena pracy ratownika medycznego.

Tematyka zajęć: Ergonomia pracy w zespole ratownictwa medycznego

Ergonomia – geneza, definicja i zadania. Wybrane zagadnienia ergonomii pracy w zespole ratownictwa medycznego. Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy, osoby kierującej pracownikami i pracownika w zakresie BHP. Organizacja służby BHP w zakładzie pracy. Monitorowanie bezpieczeństwa. Wypadek i wypadkowość. Zagrożenie, podział zagrożeń. Wydarzenie niebezpieczne. Specyfika pracy ratownika medycznego – uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność, szacowanie ryzyka, komunikacja, ochrona. System – Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zagadnienie zmęczenia, stresu i wypalenia zawodowego z uwzględnieniem pracy ratownika medycznego. Zagrożenia towarzyszące pracy ratownika medycznego (cz. 1) – czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia. Zagrożenia towarzyszące pracy ratownika medycznego (cz. 2) – środki ochronne i działania profilaktyczne. Środki ochrony indywidualnej (SOI) – klasyfikacja i zasady doboru. Ergonomia SOI. Ergonomia pracy w zespole ratownictwa medycznego.

 Harmonogram

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl