Intensywna Terapia – II rok kierunek ratownictwo medyczne

(egzamin)

Zajęcia odbywają się w Oddziale Klinicznym Kardioanestezji i Intensywnej Terapii. Na pierwszych zajęciach studenci zostaną podzieleni na podgrupy, otrzymują kartę ćwiczeniową wraz z tematami realizowanymi na zajęciach. Na karcie każdorazowo potwierdzana jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia przedmiotu udokumentowane podpisem egzaminatora. Student jest zobowiązany, aby przekazać do sekretariatu, kartę ćwiczeniową celem uzyskania wpisu z zaliczenia przedmiotu.  Zajęcia obejmują: wykłady i zajęcia praktyczne
w oddziałach intensywnej terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca. Oddziały te są rozmieszczone:

  • OIT B – budynek B – I piętro
  • OIT C – budynek C – I piętro

Zaliczenie przedmiotu obejmuje: aktywny udział we wszystkich zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen
z różnych form sprawdzianów wiedzy (testy oraz sprawdziany weryfikujące umiejętności teoretyczne i praktyczne). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin końcowy z zakresu intensywnej terapii odbywa się w formie egzaminu testowego obejmującego 50 zadań. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań testowych wynosi 60 minut. Zalecane materiały szkoleniowe obejmują: 1) Kamiński B, Kübler A (Red.). Anestezjologia i intensywna terapia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002; 2014, 2) Misiołek H, Knapik P. Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania specjalistycznego. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2007; 3) Weinert M. Crash Course – Anestezjologia. Wydawnictwo Urban &Partner, Wrocław 2008; 4) Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – www.prc.krakow.pl

Klucz dostępu do wykładów na platformie elearningowej: ter2321

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl