Anestezjologia – III rok kierunek lekarsko-dentystyczny

(zaliczenie na ocenę)

Zajęcia odbywają się w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykłady z przedmiotu zamieszczone są na platformie e-learningowej SUM. Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują kartę ćwiczeniową wraz z tematami realizowanymi na zajęciach. Na karcie tej studenci są zobowiązani każdorazowo potwierdzać obecność na zajęciach oraz uzyskać zaliczenia przedmiotu udokumentowane podpisem prowadzącego. Student jest zobowiązany przekazać do sekretariatu Katedry, kartę ćwiczeniową, celem uzyskania wpisu z zaliczenia przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego, w formie testu, jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie na ocenę z zakresu anestezjologii odbywa się w formie testowej obejmującej 10 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań testowych wynosi 10 minut. Zalecane materiały szkoleniowe obejmują: 1) Kamiński B, Kübler A (Red.) Anestezjologia i intensywna terapia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, 2014; 2) Weinert M. Crash Course – Anestezjologia. Wydawnictwo Urban &Partner, Wrocław 2008; 3) Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – www.prc.krakow.pl; 4) Robinson N, Hall G, Anestezja praktyczna (tł. z ang. Kołacz M, red. nauk. tł. Mayzner-Zawadzka E), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Klucz dostępu do wykładów na platformie elearningowej: aneststoma

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl