Anestezjologia i Intensywna Terapia – V rok kierunek lekarski

(egzamin)

Zajęcia odbywają się w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu, Oddziale Klinicznym Kardioanestezji i Intensywnej Terapii w Zabrzu oraz w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu.

Wykłady z przedmiotu zamieszczone są na platformie e-learningowej SUM. Na pierwszych zajęciach studenci zostają podzieleni na podgrupy i otrzymują kartę ćwiczeniową wraz
z tematami realizowanymi na zajęciach. Na karcie tej studenci są zobowiązani każdorazowo potwierdzać obecność na zajęciach oraz uzyskać zaliczenia przedmiotu udokumentowane podpisem egzaminatora. Student jest zobowiązany, przekazać do sekretariatu Katedry, kartę ćwiczeniową wraz z indeksem celem uzyskania wpisu z zaliczenia przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń (egzamin praktyczny-postępowanie w wybranych przypadkach klinicznych z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii i leczenia bólu) na ocenę co najmniej dostateczną. Na ocenę końcową składa się średnia ocen z zaliczenia praktycznego i testu. Obowiązują następujące zasady zaokrąglania średniej z uzyskanych ocen:

 Ocena                                                                         Przelicznik

(5,0) bardzo dobry                                                        od 4,76 do 5,0

(4,5) ponad dobry                                                         od 4,26 do 4,75

(4,0) dobry                                                                  od 3,76 do 4,25

(3,5) dość dobry                                                           od 3,26 do 3,75

(3,0) dostateczny                                                         do 3,25

Egzamin końcowy z zakresu  anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w formie egzaminu testowego obejmującego 120 zadań. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań testowych wynosi 120 minut. Zalecane materiały szkoleniowe obejmują: 1) Kamiński B, Kübler A (Red.). Anestezjologia i intensywna terapia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, 2014; 2) Robinson N, Hall G, Anestezja praktyczna (tł. z ang. Kołacz M, red. nauk. tł. Mayzner-Zawadzka E), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006; 3) Weinert M. Crash Course – Anestezjologia. Wydawnictwo Urban &Partner, Wrocław 2008; 4) Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – www.prc.krakow.pl

Klucz dostępu do wykładów na platformie elearningowej: anest9918

Tematyka zajęć:

Oddział intensywnej terapii - czym różni się od innych oddziałów w szpitalu? Dlaczego anestezjolog musi ocenić chorego przed planowa operacją? Co każdy lekarz powinien wiedzieć o leczeniu pooperacyjnego?  Prawa i obowiązki anestezjologa w szpitalu. Intensywna terapia, kwalifikacja chorych do leczenia w OIT. Leczenie bólu ostrego i przewlekłego. Znieczulenie w różnych dziedzinach zabiegowych. Znieczulenie poza salą operacyjną. Opieka okołooperacyjna.  Zakładanie wkłuć obwodowych. Intubacja dotchawicza, ćwiczenia na manekinach. Monitorowanie pacjenta w trakcie znieczulenia. Monitorowania pacjenta w okresie pooperacyjnym w oparciu o podstawowe parametry życiowe. Ocena stanu pacjenta nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi. Ocena pacjenta z podejrzeniem śmierci mózgu. 

Harmonogram

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl