Medycyna Ratunkowa – VI rok kierunek lekarski

(egzamin końcowy)

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat. Przed rozpoczęciem ćwiczeń studenci VI roku otrzymują kartę, na której są zobowiązani każdorazowo potwierdzać obecność na zajęciach oraz uzyskać wpis zaliczenia przedmiotu udokumentowany podpisem zaliczającego. Student jest zobowiązany, przekazać do sekretariatu Katedry, kartę ćwiczeniową celem uzyskania wpisu z zaliczenia przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego / zaliczenia na ocenę jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin końcowy / zaliczenie na ocenę, z zakresu medycyny ratunkowej, odbywa się w formie egzaminu testowego po VI roku obejmującego 60 zadań. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań testowych wynosi 60 minut. Zalecane materiały szkoleniowe obejmują: 1) Soar J, Perkins GD, Nolan J (red. wyd. pol. Jakubaszko J): ABC resuscytacji. Wytyczne ERC 2015, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016; 2) Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 2015 ERC – http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf; 3) Aktualizacja wytycznych AHA w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia w 2015 roku. Highlights of the 2015 AHA Guidelines Update for CPR & ECC (Polski/Polish) – https://eccguidelines.heart.org.

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl