Kwalifikowana Pierwsza Pomoc – I rok kierunek lekarsko-dentystyczny

(zaliczenie na ocenę)

Zajęcia odbywają się w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykłady z przedmiotu zamieszczone są na platformie e-learningowej SUM. Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują kartę ćwiczeniową wraz z tematami realizowanymi na zajęciach. Na karcie każdorazowo potwierdzana jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia przedmiotu udokumentowane podpisem egzaminatora. Student jest zobowiązany, przekazać do sekretariatu Katedry, kartę ćwiczeniową, celem uzyskania wpisu z zaliczenia przedmiotu. Zaliczenie zajęć następuje po ich zakończeniu na podstawie: aktywnego udziału w zajęciach, wyników pisemnego testowego sprawdzianu wiedzy, uzyskanie pozytywnych ocen z różnych innych form sprawdzianów wiedzy (formy samokształcenia oraz sprawdziany weryfikujące umiejętności teoretyczne i praktyczne). Podstawą zaliczenia jest obecność studenta na wszystkich zajęciach oraz wykazanie się, co najmniej dostatecznym zasobem wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W czasie zajęć dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność. Zaliczenie na ocenę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy odbywa się w formie testowej obejmującej 50 zadań. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań testowych wynosi 50 minut. W przypadku niepowodzenia na zaliczeniu końcowym istnieje możliwość zaliczenia poprawkowego w formie ustnej w  terminie uzgodnionym z Kierownikiem ćwiczeń. Zalecane materiały szkoleniowe obejmują: 1) Misiołek H, Knapik P. Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania specjalistycznego. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2007; 2) Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 2015 ERC – www.prc.krakow.pl; 3) Buchfelder A, Buchfelder M: Podręcznik Pierwszej Pomocy. Wydawnictwo PZWL 2015; 4) Soar J, Perkins GD, Nolan J (red. wyd. pol. Jakubaszko J): ABC resuscytacji. Wytyczne ERC 2015, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016.

Klucz dostępu do wykładów na platformie elearningowej: ppm2216

Tematyka zajęć:

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii układu oddechowego, krążenia i ośrodkowego układu nerwowego. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – BLS. Oparzenia i odmrożenia – przyczyny, objawy, klasyfikacja, pierwsza pomoc, podstawy leczenia, profilaktyka. Podstawowe zabiegi pielęgniarskie – opatrywanie ran, bandażowanie. Transport w stanach zagrożenia życia. Urazy – przyczyny, rodzaje, zasady postępowania, profilaktyka. Omówienie wybranych urazów – rany, złamania, zwichnięcia, urazy wielonarządowe. Wybrane stany zagrożenia życia u dzieci i dorosłych. Wstrząs – definicja, podział i przyczyny. Zasady rozpoznawania i udzielania pierwszej pomocy we wstrząsie. Zatrucia – przyczyny, objawy, zasady udzielania pierwszej pomocy, profilaktyka.

 Harmonogram

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl